Általános játékszabályzat
|
Jelen szabályzat a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon (est.hu), illetve a Kiadó(k) által kiadott kiadványban (Pesti Est, Exit) közzétett (Szolgáltató és Kiadó(k) a továbbiakban együtt: Szolgáltató), a Szolgáltató Nyereményjátékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Partner) által szervezett, valamint Szolgáltató saját szervezésében létrejött Nyereményjátékokra vonatkozik.

Jelen szabályzat minden esetben kiegészül az adott Nyereményjáték egyedi feltételeivel (továbbiakban: egyedi játékszabályzat), amelyet Szolgáltató minden esetben megjelentet honlapján, illetve a kiadványban és e kettő együttesen alkotja az adott Nyereményjáték teljes szabályzatát. Ellentmondásos rendelkezések esetén mindig az egyedi szabályzatban foglaltak az irányadók.

Részvételei feltételek

A Nyereményjátékban részt vevők Szolgáltató felhasználói, olvasói köréből kerülnek ki.

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárságú, természetes személyek vehetnek részt. A Játékban nem vehetnek részt a Szolgáltató és a Partner alkalmazottai, valamint mindezen személyek hozzátartozói (a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározottak szerint).

Egy Játékos egy Nyereményjátékban, kivéve, ha az egyedi játékszabályzat eltérően nem rendelkezik, összesen egy nyereményt nyerhet.

A Szolgáltató, akár utólag is kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban és/vagy az egyedi játékszabályzatban írt személyi és/vagy egyéb részvételi feltételeknek.

A Nyereményjátékok időtartama

Az egyes Nyereményjátékok meghatározott naptári naptól meghatározott naptári napig tartanak, ezen időtartamok mindig az egyedi játékszabályzatban kerülnek rögzítésre.

A nyertesek kiválasztása, értesítése

A Szolgáltató a Nyereményjátékra beérkező jelentkezéseket/megfejtéseket/pályázati anyagokat fogadja, értékeli és a helyes választ, illetve az egyéb érvényes jelentkezéseket beküldő Játékosok közül zártkörű és kézi sorsolással kisorsolja a nyertest/nyerteseket, melyről sorsolási jegyzőkönyvet készít. A nyertest/nyerteseket írásban, e-mail, sms útján értesíti a nyereményről és a nyertes/nyertesek nevét és lakcímének település adatát megjeleníti a honlapon a Nyertesek között, amely adataik nyilvános közléséhez a Játékosok a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel járulnak hozzá.

A nyeremények

A nyeremények utáni adót, egyéb közterhet a Nyereményjáték mindenkori szervezője magára vállalja, illetve, amennyiben az adót, egyéb közterhet a nyertesnek kell megfizetnie, ezt az egyedi feltételekben közli.

A tárgynyereményeket Szolgáltató/Partner a nyertesek által megjelölt címre postai úton vagy kézbesítő által juttatja el vagy személyes átvételükre az egyedi játékszabályzatban megjelölt címen, az ott meghatározott félfogadási időn belül biztosít lehetőséget.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, a tárgynyeremények pénzre át nem válthatók.

A mindenkori nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az értesítést követő 8 napon belül (a meghatározott időponthoz köthető nyeremények /pl. belépő- és részvételi jegyek/ esetében a nyeremény által megjelölt időpont előtti napig) megtörténjen. Amennyiben a nyertesek bármelyike az értesítést követően az előzőekben megjelölt határidőn belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertesnek megjelölt Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű. Az időponthoz kötött és késedelmesen átvett nyereményekért (pl. belépőjegy valamely eseményre) a Szolgáltatót, Partnerét semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény átvételének meghiúsulása esetén a Szolgáltatót, Partnerét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy - amennyiben az a Nyereményjáték jellegéből fakadóan megvalósítható - az előzetesen jogosult után következő Játékos kapja meg az adott nyereményt, vagy a nyereményt másik Nyereményjátékban felhasználja. A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szolgáltatóés/vagy Partner felelősséget nem vállalnak.

A Szolgáltató, illetve Partnere nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok miatti következményekért. A Szolgáltató, illetve Partnere sem felelős, és kizár mindenfajta kártérítési igényt a Nyereményjáték során a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen általános feltételeket vagy magát egy konkrét Nyereményjáték egyedi játékszabályzatát kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosítás vagy annak visszavonása minden esetben kihirdetésre kerül a www.est.hu website-on.

A Nyereményjátékokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A Játékos a Nyereményjátékba való nevezéssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az egyedi játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt továbbá hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint nyertessége esetén hozzájárul nevének, lakóhelyének a nyilvánosságra hozatalához. A Szolgáltató szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szolgáltató és a Partner, valamint a megbízásukból eljáró alvállalkozók (pl. kézbesítők) a Játékos adatait kizárólag ezen nyereményjáték céljaira használják fel, Partner, illetve a megbízásukból eljáró alvállalkozók a nyereményjáték során összegyűjtött adatállományt a nyeremények átadása, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti elévülési idő lejárta (kötelező adatkezelés) után megsemmisítik.

2012.

Magyar Vendor Kft.
"est.hu"
PESTI EST Kft.
"PESTI EST"
EXIT Kiadói Kft.
"EXIT"
Copyright © 2017 EXIT Kiadói Kft.